Az épület homlokzata

Az unitárius püspöki rezidencia épülete Kolozsvár egyik legjelentősebb gótikus részleteket őrző polgár­háza, melyet az évszázadok során többször bőví­tettek, átalakítottak. A művészettörténeti és régé­szeti kutatás az épület történetére vonatkozóan számos, Kolozsvár és Erdély közép- és kora újkori művelődés­története szempontjából is jelentős részlet felderí­tését tette lehetővé.

I. A ház keleti traktusa, a szintenként kéthelyiséges, pince, földszint és emeletből álló kőépület a XIV. század végén vagy XV. század elején épült. Ezzel szemben, a mai kapualj nyugati oldalán egy kisebb, szintén emeletes kőépület állt. Ekkori tulajdonosai­nak nevét nem ismerjük.

II. Az épület második periódusaként tekinthetünk arra a nagy építési szakaszra, amikor a XV. század második felében beboltozva a kapualjat, a két házat egye­sí­tették és az egységes emeletet kialakították. Az eme­letre vezető lépcsőt falba mélyített faragott kő fogód­zóval látták el, melyhez hasonlót polgári épületben Erdélyben eddig nem találtak. Ekkor készült a kapualj három gótikus, élszedett, nagy íve és a címeres, góti­kus kapukeret is. A kapualj nyitott ívei mögötti helyiséget akkor még gótikus gyámkövekre támaszkodó fafödém zárta. A címer tanú­sága szerint a ház építője Kolozsvár egyik befolyásos és tehetős polgára lehetett.

III. A házat a XVI–XVII. század során, feltehetően céhes mesterember tulajdonosai többször is felújították. Közülük Szabó György, Zsuponics Gábor, Merten Kannengieser neve ismert. A homlokzatokat reneszánsz stílusú fara­gott kő ablakkeretekkel egészítették ki, az emeleten fenn­maradt egy XVII. századi téglapadló, a helyiségeket a kor divatjának megfelelő kályhákkal fűtötték. E korszak épí­tészeti újításainak nagy része azonban elveszett, a felte­hetően igen reprezentatív elemekről csupán töredékesen fennmaradt részletek árulkodnak.

IV. A ház újabb jelentős átalakításai a Wesselényi csa­lád­hoz köthetők. 1735-ben Wesselényi Ferenc (1705–1771) Kolozsvári András városi szenátortól vásá­rolta meg az épületet. Nagyarányú építkezései során a nagyterem és a mögötte levő szoba kivételével bebol­tozták az emeleti helyiségeket, barokk ajtókeretek készültek a kapualjban, feltehetően ekkor épült az udvari homlokzat elé az íves tornác és ennek boltozott lép­cső­feljárója, elbontották a középkori és reneszánsz tüze­lőket, és egységesítették a belső dekorációkat. A palota 1811 után vált ifj. Wesselényi Farkas (1782–1851) kolozs­vári rezidenciájává, aki jelentős mértékű átalakításokat végzett. Ekkor készült a mai klasszicizáló homlokzat, az empire stílusú nyílászárók nagy része, és ekkor nyerte el a lépcsőház mai meg­magasított kialakí­tását. Az emeleti nagyterembe ebben a periódusban került a parkettmintát imitáló festett padló, mely e megoldás ritka példája. Ebben a kor­szakban még állt a ház udvari homlokzatához toldott sütőház és konyha, melynek kőfala, padlórészletei és kemencéjének alapja a földszint harmadik helyiségében megtekinthető.

V. 1853-ban Biasini Domokos (1821–1895) vásárolta meg az épületet, melynek mai formáját az ő építkezései adták meg. Ő emeltette az egykori sütőház, konyha és istálló helyén az udvari emeleti traktust, modernizáltatta a ház korábbi részeit, lebontották a boltozatokat, új födémeket és új tetőszerkezetet emeltek. Ezekre az építkezésekre még 1869 előtt sor kerülhetett, mert az ebben az évben jegyzett telekkönyvben már 15 szoba szerepel.

VI. A Biasini család 1883-ban adta el a házat az Unitárius Egyháznak. Az egyház ezt követően csupán kisebb javítási és felújítási munkálatokat végzett. 2008-ig az épületet a mindenkori unitárius püspök rezidenciájaként használták.

VII. A ház helyreállítása 2009–2018 között több sza­kasz­ban valósult meg. A Magyar Unitárius Egyház döntése alapján az épület új funkciókkal a közösséget fogja szol­gálni. A Vallásszabadság Házában konferenciatermek, múzeum, kiállítóterek és egy valláskutató központ fog működni. A földszinten egy könyvesbolt és egy vendéglő, a tető­térben vendégszobák járulnak hozzá az új intézmény hatékony működéséhez.

A ház előzetes bejelentkezés alapján látogatható!

Avatóünnepség